Voor meer informatie: 0470 08 26 13

Afpaling & Grensbepaling

Afpaling & Grensbepaling

Wat?

De grensbepaling of afpaling kan het eenvoudigst worden omschreven als het bepalen van de scheidingslijn tussen twee eigendommen. De grenslijn wordt tegensprekelijk door de aanpalende eigenaars erkend of door de rechter bepaald. Nadien kan de scheidingslijn op bestendige en zichtbare wijze worden vastgelegd door het plaatsen van grenspalen en wordt er een opmetingsplan gemaakt.

grensbepaling De afpaling mag uitsluitend door een landmeter-expert worden uitgevoerd.(11/05/2003. - Wet tot bescherming vd titel en van het beroep van landmeter-expert).

Waarom?

Het kan in vele gevallen nuttig zijn om een landmeter te contacteren om een afpaling uit te voeren. De meest voor de hand liggende reden om tot afpaling over te gaan doet zich voor wanneer de aanpalende eigenaars niet weten waar de scheidingslijn zich juist bevindt of wanneer hierover een meningsverschil of onzekerheid bestaat. Een ander reden kan bijvoorbeeld zijn dat men een afsluiting wenst te plaatsen in de tuin. Hierbij dient u zeker te zijn dat u de afsluiting niet over de perceelsgrens plaatst aangezien de aanpaler u in dat geval tot afbraak kan dwingen.

Hoe?

Eerst wordt er een onderzoek gevoerd naar de titels van eigendom en worden er bestaande plannen van het perceel opgezocht. Nadien volgt een opmeting van het terrein waaraan de bestaande plannen getoest kunnen worden. Wanneer de aangelanden akkoord zijn over de bepaling van de scheidingslijn, kunnen er grenspalen geplaatst worden en wordt er een afpalingsplan opgemaakt.

U kan mij steeds contacteren voor een vrijblijvende prijsofferte.


Ter informatie enkele Artikels uit het Burgerlijk Wetboek aangaande de afpaling:

Artikel 544

Eigendom is het recht om op de meest volstrekte wijze van een zaak het genot te hebben en daarover te beschikken, mits men er geen gebruik van maakt dat strijdig is met de wetten of met de verordeningen.

Artikel 646

Ieder eigenaar kan zijn nabuur verplichten tot het afpalen van hun aan elkaar grenzende eigendommen. De afpaling geschiedt op gemene kosten.

Artikel 647

Ieder eigenaar mag zijn erf afsluiten, behoudens de in artikel 682 gestelde uitzondering.

Artikel 682

  1. De eigenaar wiens erf ingesloten ligt omdat dit geen voldoende toegang heeft tot de openbare weg en deze toegang niet kan inrichten zonder overdreven onkosten of ongemakken, kan, voor het normale gebruik van zijn eigendom naar de bestemming ervan, een uitweg vorderen over de erven van zijn naburen, tegen betaling van een vergoeding in verhouding tot de schade die hij mocht veroorzaken.
  2. De vordering tot toewijzing van een uitweg is onverjaarbaar.
  3. Bij stilzitten van de eigenaar kan de gebruiker van het erf dat zich bevindt in de toestand beschreven in 1, onder dezelfde voorwaarden een uitweg vorderen, mits hij de eigenaar in de zaak roept.