Voor meer informatie: 0470 08 26 13

Muurovername

Muurovername

Wat?

Wanneer u tegen een scheidsmuur wenst aan te bouwen, dient u eerst na te gaan of het een gemene muur betreft. Een gemene muur is een muur die op de grenslijn van twee erven staat, en die in medeëigendom toebehoort aan de eigenaars van de door die muur gescheiden erven (art. 653 en 661 B.W.).

Indien u niet de medeëigenaar van de scheidsmuur bent, zal u de scheidsmuur eerst moeten "overnemen". Dit houdt in dat u de eigenaar van de muur moet vergoeden voor het deel van de muur dat u wenst te gebruiken. Dit is dus ook het geval wanneer u reeds medeëigenaar bent van een deel van de muur en wegens uitbreidingswerken een groter deel van de muur wenst te gebruiken. U zal in dat geval de eigenaar moeten vergoeden voor de overname van het bijkomende deel.

De vergoeding bedraagt de helft van de waarde van het gemeen te maken deel van de muur plus de helft van de waarde van de grond waarop de muur gebouwd is. Indien de muur voor de helft gebouwd is op de grond van de overnemer, dan bedraagt de vergoeding de helft van de waarde van het gemeen te maken deel van de muur.

Hoe?

Het is voor de betrokken partijën zeer belangrijk dat de oppervlakte van het over te nemen deel van de muur, de oppervlakte van de grond waarop de muur gebouwd is en de waarde van de muur correct bepaald worden. Hiervoor kan u beroep doen op een landmeter-expert die de nodige opmetingen en opzoekingen zal uitvoeren.


Ter informatie enkele Artikels uit het Burgerlijk Wetboek aangaande de gemene muur:

Artikel 653

In de steden en op het platteland wordt iedere muur vermoed gemeen te zijn, wanneer hij tot scheiding dient tussen gebouwen, en dan tot aan het minst verheven dak, of nog wanneer hij tot scheiding dient tussen binnenplaatsen en tuinen, en zelfs tussen omheinde erven in de velden; een en ander indien er titel noch teken is van het tegendeel.

Artikel 654

Een teken dat een scheidsmuur niet gemeen is, is aanwezig wanneer het bovenste van de muur aan de ene kant opstaande is en loodrecht op het voetstuk, en aan de andere kant schuin afloopt;

Eveneens, wanneer er zich slechts aan één zijde, hetzij een kap, hetzij stenen lijsten en karbelen bevinden, die daar bij het bouwen van de muur zijn geplaatst.

In die gevallen wordt de muur geacht uitsluitend toe te behoren aan de eigenaar aan wiens zijde de drop is of de stenen karbelen en lijsten zich bevinden.

Artikel 655

Het herstellen en het wederopbouwen van de gemene muur komen ten laste van allen die op de muur recht hebben, en zulks naar evenredigheid van ieders recht.

Artikel 661

Ieder eigenaar van een erf dat paalt aan een muur, heeft ook het recht om die muur geheel of gedeeltelijk gemeen te maken, mits hij aan de eigenaar van de muur de helft vergoedt van zijn waarde ofwel de helft van de waarde van het gedeelte dat hij gemeen wil maken, en de helft van de waarde van de grond waarop de muur gebouwd is.